گزارش عملکرد خدمات شهری در سال 89

گزارش عملکرد خدمات شهری در سال 89

ساخت و نصب یادمان شهدا ( سقاخانه ) در چهار نقطه شهر به صورت آب سرد کن داخلی و نمای آن با تصاویر شهدای مدفون در گلزار شهر الوندبا اعتبار 230/000/000 رایال که برای اولین با در استان انجام گردیده است.

shahr2