گزارش عملکرد روابط عمومی در سال 89

گزارش عملکرد روابط عمومی در سال 89

شهرداری الوند همگام با سایر ادارات و ارگانها و حتی در برخی موارد پیشرو انجام امور مذهبی ، فرهنگی و عمرانی در سطح شهر الوند بوده و بر همین اساس ضمن تشکیل مجمع هیأت مذهبی شهر به ریاست شهردار الوند ، اقدام به هماهنگی و اجرای برنامه های متنوع مذهبی و فرهنگی در طول سال و به مناسبتهای مختلف نموده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :