گزارش عملکرد شرکت شهر صنعتی البرز در سال89

گزارش عملکرد شرکت شهر صنعتی البرز در سال89