گزارش عملکرد واحد اصناف در سال 89

گزارش عملکرد واحد اصناف در سال 89

1- پاسخ استعلام اتحادیه های صنفی 653 مورد

2- استعلام از واحد فنی و شهرسازی در خصوص کاربرد ملک و تسویه حساب عوارض سطح شهر 293 مورد

3 – وصول عوارضکسب و پیشه 67.548.305 ریال ضمنا اعتبار یک ساله 000 / 000 / 275 ریال که % 25 اضافه وصول داشته ایم

4 – ابلاغ اخطار کتبی به صنوف 450 مورد

5 – بازدید از صنوف 410 مورد

6 – مکاتبات با سایر ادارات 60 مورد

7 – درخواست پلمپ از مجمع امور صنفی به دلیل عدم پرداخت به موقع کسب پیشه 40 مورد

8 – ثبت اطلاعات صنفی در رایانه شامل پاسخ استعلام اتحادیه های صنفی

9 – صدور استعلام صنفی در رابطه با پاسخگویی اتحادیه های صنفی 270 مورد