گزارش عملکرد واحد عمران در سال 89

گزارش عملکرد واحد عمران در سال 89

با عنایت به تفکر و دیدگاه فنی شهردار محترم در بحث مدیریت شهری و سرلوحه قرار دادن سیاست کاری ایشان در اجرای اصولی و استاندارد پروژه های عمرانی این واحد نیز تمام سعی و تلاش خود را در بحث سلامت و کیفیت اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر مطابق با نیاز شهر و شهروندان به کار بسته و با توجه به توصیه های مکرر جناب آقای مهندس آگشته در خصوص دو مقوله ی فوق، و همچنین احساس مسولیت شهروندان در مورد نقد و انتقاد و پیشنهاد و پیام های تقدیر و تشکر از شهرداری، همه و همه ما را در اداره هر چه بهتر شهر کمک می کند تا خدمات رسانی بهتر و مطلوبتری در نیل به اهداف عالیه شهرداری و همچنین کسب رضایتمندی شهروندان را شاهد باشیم. امروزه نه تنها مجموعه عمران شهری بلکه تمامی واحدهای تابعه شهرداری با حرکت در مسیر تفکرات فنی شهردار محترم، تلاش شبانه روزی و صادقانه را در کسب رضایتمندی شهروندان را به کار بسته اند و نتیجه کلی این خدمات به اقرار شهروندان عزیزو با فرهنگ، داشتن شهری نمونه و الگو در سطح کشور می باشد که در نظر خواهی ها نیز مهر تایید بر این موضوع زده اند .