گزارش عملکرد واحد فنی و شهرسازی در سال 89

گزارش عملکرد واحد فنی و شهرسازی در سال 89

تعداد پرونده های ارسال شده به کمیسیون مغایرت های طرح هادی )ماده 5(از ابتدای سال 1389 تا کنون 122 پرونده می باشد.

اهم مجوزات کلی اخذ شده در سطح شهر:

 

-1 اخذ مجوز تغییر کاربری وحل مشکل اراضی بلوار فارابی شرقی.

-2 اخذ مازاد تراکم برای کوچه های 8 متری ،خیابان آزادی)لازم به ذکرمی باشد برای کوچه های 10 متری وبالاتر آن منطقه قبلا مجوز اخذ شده بود.(

-3 اخذ مجوز تفکیک زمین موسوم به فاز 2 تعاونی مسکن کارکنان شهرداری الوند، 44 نفره فرهنگیان وجعفری پور .

-4 تایید نقشه های افرازی اراضی موسوم به افشار، 44 نفر،جعفری پور، شریفی ، داوودی ، محمدی نودهی و تایید استعلامات مربوط به قطعات تفکیکی زمین های افشار ، داوودی ومحمدی نودهی و در نهایت صدور سند ثبتی از سوی اداره ثبت برای آنها

fanni