گزارش عملکرد کمیسیون ماده صد در سال 89

گزارش عملکرد کمیسیون ماده صد در سال 89

کلیه مکاتبات شهرداری از قبیل مکاتبات واحدهای داخلی ، مکاتبه با شورای اسلامی شهر جهت اخذ مجوزهای لازم ، مکاتبه با استانداری ، فرمانداری و کلیه ادارات از طریق دفتر شهردار محترم انجام میشود ، ضمنا پاسخگویی به تلفنها ،دریافت نمابرها ، هماهنگی جلسات مختلف داخلی و برون سازمانی شهردار محترم ، هماهنگی ملاقاتهای مردمی در طول سال ، حدود 3500 نفر از برخی عملکردهای دفتر شهردار محترم می باشد .

 

1 کمیسیون ماده 100 بدوی:

الف( تعداد جلسه 73

ب( تعداد پرونده 749

ج( مبلغ جریمه به ریال 9،397،318،648

د( قلع بنا 107

س ( ظریه 279

 

-2 کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 :

الف( تعداد جلسه 40

ب( تعداد پرونده 469

ج( مبلغ جریمه به ریال 10،437،200،524

د( قلع بنا 80

س (نظریه 91

 

3کمیسیون ماده 77

الف (تعداد جلسه 36

ب( تعداد پرونده 305

ج( مبلغ کل 7.895.603.201 ریال

 

– 4 دفتر ثبت اندیکاتور:

نامه های ثبت شده : 3634

وارده:

الف( ثبت رای 1523

ب( عدم اعتراض مالک 287

پ( اعتراض مالک 411

صادره:

ابلاغ آرای کمیسیون 1468