اداره آمار و فن آوری اطلاعات

اداره آمار و فن آوری اطلاعات

 • مدیریت نصب و تجهیز واحدهای شهرداری به رایانه ولوازم جانبی رایانه و تجهیزات تخصصی واحد رایانه
 • مدیریت نحوه بازسازی و استفاده از تجهیزات قدیمی
 • مدیریت نحوه رفع اشکالات نرم افزاری و سخت افزاری واحدهای شهرداری
 • مشاوره در امورتجهیزشهرداری به اتوماسیون نرم افزاری و سخت افزاری ونظارت برپیاده سازی آن
 • مدیریت پیشبرد سیستم دستی شهرداری به سمت اتوماسیون و رسیدن به مرحله پیش بینی شده در طرح دولت الکترونیک (ICT )
 • پیش بینی اتوماسیون مبتنی بر تکنولوژی ERP
 • بازدید از شهرداریها و سیستم های اتوماسیون اداری موفق و همچنین نمایشگاههای تخصصی مرتبط
 • تحقیق در جهت بروز کردن اطلاعات واحدرایانه و شهرداری در زمینه علوم رایانه
 • تلاش در آموزش مستمر و تخصصی کارکنان واحد رایانه
 • تنظیم برنامه زمانبندی جهت آموزش رایانه واحدهای شهرداری جهت بهره وری مناسب اتوماسیون
 • تهیه کتابها و CD های تخصصی و آموزشی رایانه برای واحدهای شهرداری
 • تلاش مستمر جهت بهینه نمودن شبکه شهرداری و امنیت شبکه
 • نگهداشت بانکهای اطلاعاتی ، سرورها و تجهیزات مرکزی شهرداری
 • نظارت بر نگهداشت بستر شبکه شهرداری کابلی و بی سیم
 • نظارت بر خرید و پیاده سازی و عملکرد برق اضطراری شهرداری
 • نظارت بر خرید و تامین و نگهداشت تجهیزات سخت افزار و نرم افزار
 • نظارت بر نحوه ی ارتباطات بین سازمانی
 • ارایه آمارهای مورد نیاز سازمانها و مراجع ذیصلاح .