اداره اجرائیات

اداره اجرائیات

 • جلوگیری از ساخت و سازهای خلاف و غیر مجاز.
 • پیگیری پرونده های تخلفات ساختمانی جهت ارجاع به کمیسیون ماده صد.
 • ابلاغ اخطاریه تخلفات ساختمانی.
 • ابلاغ اخطاریه جمع آوری نخاله از سطح شهر.
 • جلوگیری از حفاریهای غیر مجاز در سطح شهر.
 • جلوگیری از تبدیل و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حریم شهر.
 • جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم جاده ها.
 • جلوگیری از قطع اشجار در حریم شهر و سطح شهر.
 • جلوگیری از تخلیه نخاله های ساختمانی در حریم شهر و اراضی زراعی و حریم جاده ها.
 • جلوگیری از هرگونه گودبرداریهای غیر مجاز در سطح شهر.
 • همکاری با واحد اجرای احکام در مورد ملکهایی که برای آنها رای تخریب صادر شده.
 • اخذ احکام قضایی برای پلمپ تخلفات ساختمانی.