اداره ارزشیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

اداره ارزشیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

  • رسیدگی به شکایات حضوری و مکتوب از واحدها ، مدیریت ها و کارکنان و تجزیه و تحلیل شکایات از جهت صحت و سقم و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی و پاسخگویی به ارباب رجوع و در صورت لزوم ارجاع مراتب به مراجع ذیربط.
  • ارزشیابی سالانه پرسنل و ارایه به امور اداری .
  • رسیدگی به شکایات واصله از سامانه الکترونیکی دولت (سامد) و نامه های مردمی ریاست جمهوری و تجزیه و تحلیل آنها.
  • بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پی گیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی.
  • بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و وزارت راه و شهرسازی.
  • پی گیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان.
  • جمع بندی شکایات در مقاطع مختلف ، تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه ، به گونه‏ای که موجب کاهش شکایات مردمی می گردد.
  • پی گیری از نتایج گزارش های تهیه شده و ارسال پاسخ به شاکیان.
  • انجام سایر امور محوله.