اداره حراست

اداره حراست

  • حراست شهرداریها در 4 بخش :
    • حفاظت پرسنلی
    • حفاظت اسناد
    • حفاظت فیزیکی
    • حفاظت IT .
  • سالم سازی سازمان ، انتصاب افراد در مشاغل حساس ، هرگونه نارضایتی در مجموعه جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به اسناد و اخبار محرمانه و تأسیسات و پرسنل و شبکه IT و انجام امورات محوله و ….