اداره درآمد

اداره درآمد

  • تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع مختلف درآمدی و برقراری عوارض جدید تعرفه درآمد .
  • محاسبه عوارض صدور پروانه های ساختمانی برابر تعرفه مصوب.
  • محاسبه عوارض استعلام ها و جرائم ساختمانی و دفاتر رسمی.
  • تحویل چکهای اقساطی و بدهی شهروندان و ارائه رسید.
  • دریافت صورتحساب وصولی روزانه از بانک عامل و ثبت در آمدی.
  • صدور فیش با گزارش واحد های مرتبط شهرداری و محاسبه برابر تعرفه مصوب.