اداره نوسازی

اداره نوسازی

  • بازنگری اطلاعات پرونده های ممیزی و برنامه نوسازی و آیین نامه مقررات و عوارض نوسازی برابر آخرین اصلاحات.
  • ممیزی املاک به منظور به روز آوری اطلاعات ملکی جهت محاسبات عوارض نوسازی .
  • ایجاد هماهنگی های لازم بین اداره درآمد و اداره فنی شهرسازی
  • صدور و چاپ فیش های نوسازی و تفکیک کردن پرونده های چند واحدی.
  • اخذ مفاصا حساب بانکی و صورتحساب و تحویل به واحد حسابداری .
  • محاسبه پرونده های ساختمانی نوسازی .
  • ارایه گزارشات مورد نیاز مدیر اداری مالی .
  • بایگانی فیش های رسیده در پرونده های مربوطه .