امور اجرای احکام

امور اجرای احکام

  • اجرای آراء کمیسیون ماده صد شهرداری و تجدیدنظر و همعرض (اجرای رأی ، تخریب ، پلمپ ، وصول مطالبات آراء صادره).
  • اجرای رأی دیوان عدالت اداری در خصوص کمیسیونهای مربوطه.
  • ابلاغ آراء کمیسیون ماده صد و دیوان عدالت اداری به مالکین.
  • ارجاع پرونده ها به کمیسیونهای همعرض و تجدیدنظر و مربوطه.
  • هماهنگی لازم با اداره حقوقی جهت ارایه پاسخ به مراجع قضایی و انتظامی.
  • پیگیری پرونده های مربوطه و بایگانی پرونده.