امور حقوقی

امور حقوقی

 • ارائه مشاوره حقوقی به شهردار و سایر واحد های شهرداری.
 • اقامه دعوی حقوقی و کیفری در ارتباط با دعاوی شهرداری .
 • دفاع از حقوق شهرداری و پرسنل شهرداری در خصوص دعاوی مطروحه به طرفیت شهرداری.
 • تنظیم تعهد نامه ، صلحنامه و سایر قراردادها.
 • شرکت در جلسات رسیدگی دادرسی در دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی.
 • تهیه لوایح حقوقی.
 • پاسخ به استعلامات حقوقی مراجع قضایی و غیره.
 • پیگیری پروژه های شهرداری در مراجع قضایی و حقوقی و انتظامی و اداری به عنوان نماینده حقوقی.
 • پاسخ به دادخواستهای دیوان عدالت اداری و تنظیم لایحه جهت ارسال به دیوان.
 • شرکت در جلسات رسیدگی به پرونده های حقوقی شهرداری در مراجع قضایی.
 • مراجعه به دادگستری جهت صدور اجرائیه و برگ جلب.
 • مکاتبه با ادارات ، دادگستری و … در ارتباط با امور محوله .
 • مراجعه به شعب دادگستری ، شورای حل اختلاف ، دادسرا ، کلانتری و … در ارتباط با امور محوله.
 • تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه در ارتباط با دعاوی حقوقی و کیفری شهروندان از شهرداری.
 • پیگیری مطالبات شهرداری ( چک و سفته های برگشتی از درآمد).
 • همکاری با واحد اجرائیات و سد معبر در خصوص معابر و شوارع عمومی به عنوان نماینده حقوقی.
 • برگزاری جلسات با واحد های شهرداری جهت جمع آوری اسناد و مدارک مثبته برای ارائه به دادگاه جهت دفاعیه پرونده های مطروحه در دادگستری علیه شهرداری.