امور سرمایه گذاری

امور سرمایه گذاری

  • تهیه بسته حاوی طرح ها و پروژه های مورد سرمایه گذاری.
  • اخذ مجوزات لازم جهت انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری.
  • ایجاد زمینه و بستر مناسب برای ترغیب و تشویق سرمایه گذاری.
  • فراهم آوردن شرایط برابر برای ایجاد رقابت بین سرمایه گذاران جهت انجام سرمایه گذاری.
  • ایجاد هماهنگی با مناطق ، سازمانها ، و شرکتهای وابسته به شهرداری برای سرمایه گذاری.
  • تشکیل و راه اندازی واحدهای سرمایه گذاری در مناطق ، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری زیرنظر هیئت عالی سرمایه گذاری مرکز.