امور طرح و برنامه

امور طرح و برنامه

 • تعیین و تدوین خط مشی ها ، سیاست ها و اهداف کلی برنامه ریزی شهرداری.
 • نظارت بر شناسایی نیازها و تهیه ساختار اجرایی طرح های مطالعاتی کاربردی که از طریق به کارگیری نیروهای متخصص درون و بیرون سازمانی انجام می گیرد.
 • نظارت بر تهیه چارت سازمانی ، بررسی پیشنهادات و دستورالعمل های اصلاح و بهبود روشها و ایجاد یک سازمان تشکیلاتی جدید و …
 • نظارت ، کنترل و ارزیابی عملکرد کلیه واحدهای شهرداری بر اساس برنامه های تنظیمی در قالب برنامه جامع.
 • ارزیابی چگونگی پیشرفت ، طرح ها و برنامه ها در مقایسه با اهداف مورد نیاز .
 • ظرفیت سازی در قالب چهار عنصر نیروی انسانی ، قوانین و مقررات ، ساختار تشکیلاتی و منابع مالی.
 • نظارت و بررسی طرح ها و دستورالعمل ها و محاسبات انجام شده توسط واحدهای زیر مجموعه در سطح کلان.
 • اظهار نظر در مورد چهارچوب طرح ها و برنامه ها و پروژه های جدید و تعیین جایگاه آنها در برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت.
 • نظارت بر انجام بررسی های مربوط به برآورد کلیه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداری و پیشنهاد و نحوه تخصیص آنها به فعالیتهای مختلف.
 • نظارت بر تهیه و تدوین شاخص های کیفی و کمی به منظور تشخیص کارایی واحدهای تابعه شهرداری و سنجش عملکرد این واحدها و ادوار برنامه ای.
 • نظارت بر استقرار سیستم های کیفیتی.
 • بررسی چارت های پیشنهادی و اصلاح چارت ها بر اساس قوانین اداری جاری.
 • برنامه ریزی آموزشی جهت ارتقاء کارایی پرسنل ، برگزاری سمینارها ، گردهمایی ها و دوره های آموزشی مورد نیاز.
 • برنامه ریزی دوره های آموزشی بر اساس نیازسنجی کارکنان و مطابقت این دوره ها با دوره های موجود در سیستم جامع منابع انسانی ( جام ) که توسط سازمان شهرداریها اعلام می گردد.
 • نظارت بر تدوین و اجرای آیین نامه های آموزشی به منظور افزایش سطح دانش و مطالعات کارکنان.
 • جمع آوری و بررسی نیازهای آموزشی ارسال شده از واحدهای مختلف شهرداری.
 • ثبت نام و اعزام کارکنان به موسسات آموزشی جهت گذراندن دوره های و سمینارها.
 • هدایت دانش آموزان و دانشجویان برای گذراندن دوره های کارآموزی و کارورزی.
 • نظارت بر اثربخشی دوره های آموزشی.
 • ابلاغ اعتبارات جاری و عمرانی و سایر منابع به واحدهای تابعه.
 • تدوین بودجه شهرداری و بازنگری و اصلاح سیستم بودجه ریزی و گزارشات مربوط به آن.
 • نظارت عالیه بر تدوین و اصلاح بودجه و ارائه گزارش و راهکارهای پیشنهادی جهت اتخاذ تصمیم.
 • هماهنگی ادارات زیر مجموعه در راستای خط مشی کلی بودجه شهرداری.
 • ایجاد نظام بودجه ریزی متناسب با نیازهای شهرداری.
 • تهیه و تدوین دستورالعمل ها به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی در تدوین بودجه.
 • هماهنگی بودجه سازمانها با شهرداری و تهیه بودجه سالانه.
 • تهیه دفاتر بودجه پس از بستن حسابهای مالی.
 • نظارت بر بودجه تدوین شده برای سازمان ها و ادارات و معاونت ها و تعیین میزان انحراف بودجه.
 • ابلاغ ، تهیه و پیش بینی بودجه سال آینده و تشکیل جلسات درآمد و هزینه مرکز و مناطق و انجام بررسی های لازم و ابلاغ سهم اعتبارات.
 • سایر وظایف محوله از سوی شهردار محترم.