امور ورزشی

امور ورزشی

  • نظارت مستقیم به دستگاه ورزشی شهرداری، سالن های تحت پوشش.
  • نظارت و خریدوسایل ورزشی در رشته های مختلف تحت پوشش.
  • تنظیم قرارداد با مربیان واجد شرایط که دارای احکام مربی گری از سازمان های ذیربط را دارا می‏باشد.
  • نظارت بر اماکن ورزشی که به بخش خصوصی واگذار گردیده است.
  • احداث سالن های ورزشی برابر مصوب شورا و دستور شهردار محترم.
  • نظارت بر کار تاسیسات و غیره.
  • نظارت برمکاتبات در رشته های ورزشی برابر مقررات و قوانین ورزشی.
  • ثبت نام از کلیه ورزشکاران و مربیان تحت پوشش.