دبیرخانه شورای اسلامی شهر

دبیرخانه شورای اسلامی شهر

  • ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیونهای فرعی زیرمجموعه آن.
  • توزیع مصوبات و صدور و ارسال پاسخ نامه ها به شهرداری و سایر ادارات و سازمانهای مربوطه.
  • تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعضاء شورای شهر.
  • درج صورتجلسات و مذاکرات انجام شده در جلسات شورای شهر در دفتر خاص.
  • حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر.
  • انجام دعوت از مقامات مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعملهای شورای مذکور.
  • پیگیری امور بودجه و هزینه های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر.