معاونت اداری مالی

معاونت اداری مالی

 • مراقبت و نظارت بر هرگونه طرح ها و برنامه های اجرایی خاص در زمینه خودکفایی شهرداری و مشارکت یا سرمایه گذاری شهرداری در موسسات و شرکت های طرح های عمرانی و اجرایی خاص و امثالهم.
 • بررسی و ارزیابی کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش ، اجاره و تهیه فهرست مورد نیاز هر طرح .
 • نظارت بر نحوه انعقاد و اجرای مفاد قرارداد ، تفاهم نامه در زمینه ماشین آلات ، ساختمان ، مخابرات و تدارکات.
 • ارزیابی جهت تحصیل حریم و تکمیل پرونده خرید املاکی که در طرح توسعه معابر و یا در مسیر طرح های مورد نظر شهرداری قرار دارند.
 • همکاری با اداره حقوقی شهرداری در خصوص اقامه دعوی علیه اشخاص و دفاع از حقوق شهرداری در قبال دعاوی اشخاص .
 • صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به امور اداری و مالی شهرداری .
 • کسب مجوزات لازم جهت بکارگیری و تمدید قرارداد نیروها و صدور احکام و قراردادها.
 • بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و تهیه گزارشات لازم پیرامون مسایل مختلف شهرداری جهت مقامات مافوق.
 • نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسائل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب.
 • بررسی امکانات رفاهی ، ورزشی ، بیمه و بازنشستگی کارکنان.
 • نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات.
 • نظارت بر وصول در آمدها و سعی در تحقق و ازدیاد آن و صدور دستور العمل های مربوط برابر مقررات .
 • بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها.
 • انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آیین نامه مالی شهرداریها.
 • نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و داراییهای شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها.
 • همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح بودجه ، تفریغ بودجه با توجه به آیین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط.
 • نظارت بر امورات رفاهی و حقوقی پرسنل.
 • شرکت در جلسات کمیسیون ها که بر اساس قانون ایجاد گردیده است.
 • انجام تشریفات مناقصه و مزایده.
 • نظارت بر عملکرد مالی و اداری کلیه واحدها و جلوگیری از انحراف احتمالی.
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.