معاونت خدمات شهری

معاونت خدمات شهری

 • نظارت بر حسن اجرای وظایف شهرداری در ماده 55 قانون قانون شهرداریها در حوزه خدمات شهری.
 • برنامه ریزی ، نظارت بر ایجاد و توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز .
 • نظارت بر گردش امور کمیسیونهای ذیربط شهرداری در امور اجرایی.
 • نظارت بر امور انهار ، مسیل های شهری و اتخاذ تدابیر موثر برای پیشگیری از سیل و سایر حوادث.
 • عضویت در ارکان سازمانها و نظارت بر حسن انجام گردش امور سازمانهای وابسته.
 • برنامه ریزی جهت معدوم سازی حیوانات موذی و ناقل بیماری.
 • نظارت بر حسن انتظام امور غسالخانه و متوفیات و گورستان.
 • اعمال سیاستهای لازم در تهیه و تدوین و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای خدمات شهری.
 • نظارت عالیه بر عملکرد پیمانکاران حوزه خدمات شهری.
 • پیش بینی تهیه و مطالعه طرح های ضربتی برای مقابله با خطرات احتمالی ناشی از حوادث غیر مترقبه.
 • سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت به نظافت مشارع از جمع آوری ، دفن ، بازیافت زباله.
 • برنامه ریزی و نظارت در بهره برداری از تاسیسات شهر و شهرداری و حفظ و نگهداری اماکن و اموال عمومی شهر.
 • برنامه ریزی و نظارت در بهره برداری از ماشین آلات و تجهیزات و تعمیرگاه ها و کارگاههای شهرداری.
 • برنامه ریزی و نظارت و مطالعه و اجرای طرح های ترافیکی و حمل و نقل شهری.
 • برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد منابع انسانی و تجهیزات حوزه خدمات شهری.
 • برنامه ریزی و نظارت بر بازارچه ها و مطالعه و مکانیابی ، انتقال و ساماندهی مشاغل مزاحم و رسیدگی به سد معبر.