معاونت عمران و فنی شهرسازی

معاونت عمران و فنی شهرسازی

 • بررسی و تعیین خط مشی برنامه­های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر.
 • نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعمهای امور فنی و عمرانی و نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها در شهرداری و نیز مراقبت در پیشبرد فعالیتهای عمرانی بر اساس برنامه های زمانبدی شده.
 • نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیر بنایی .
 • مراقبت در تشکیل کمسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمسیونهای مذکور.
 • کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه به پیمانکار.
 • برنامه ریزی به منظور اجرای نقشه های تفصیلی تهیه شده در روی زمین .
 • هماهنگی لازم جهت بازدید کارشناسان (اجرای طرح تفصیلی+رئیس ساختمانی ).
 • نظارت بر صدور دستور تهیه نقشه (اصلاح و تایید نقشه ها)و صدور پروانه ساختمانی.
 • بررسی تخلفات ساختمانی – تعیین کمیسیون ( ارسال به کمیسیون ماده صد ) و ( شرکت در جلسات کمیسیون ماده صد ).
 • نظارت بر صدور استعلام ( اعم از املاک ، عدم خلاف و پایانکار).
 • صدور برگه توافقات (جهت مازاد تراکم ، تفکیک ، تغییر کاربری و دیوارکشی ).
 • تنظیم مدارک و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی.
 • ممیزی املاک سطح شهر.
 • کمیسیون مغایرتهای اساسی و غیر اساسی( ماده 5).
 • نظارت کلی عالی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی.
 • نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین تعمیرات ساختمانها که در تملک و مالکیت شهرداری است.
 • مدیریت بر کارهای امانی که در سطح شهر انجام می گردد.
 • بررسی و پیشنهاد پروژه های عمرانی در هر سال به شهردار.
 • نظارت عالی بر پروژه ها و طرحهای عمرانی شهر.
 • برنامه ریزی و تشکیل کمیسیونهای تحویل موقت و قطعی و هماهنگی لازم در این خصوص.
 • مدیریت و عضویت در کمیسیونهای شهرداری شامل کمیسیون عالی به کمیسیون بازرگانی و ارزیابی و …
 • هماهنگی و مدیریت کمیته های فنی و عمرانی.
 • مدیریت و برنامه ریزی در طرح ها و پروژ های عمرانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت.
 • مدیریت واحد عمران و کارشناسان این مجموعه.
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.