بازدید سرپرست شهرداری الوند از پروژه کمربندی جنوبی(به روایت تصویر)