طرح بازآفرینی مرکز شهر الوند

فراخوان مسابقه آزاد ملی، طراحی معماری و شهرسازی

شهرداری الوند در راستای ارتقاء کیفی فضاهای شهری در محدوده کالبدی مرکز شهر، با هماهنگی استانداری قزوین و اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام به برگزاری مسابقه آزاد ملی طرح بازآفرینی مرکز شهر الوند (محله گل ها) در دو مرحله براساس آیین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهر سازی نموده است.

طراحی بازار ایرانی - اسلامی شهر الوند

فراخوان مسابقه آزاد ملی، طراحی معماری و شهرسازی

شهرداری الوند در راستای ارتقاء کیفی فضاهای شهری در محدوده کالبدی میانه غربی شهر، با هماهنگی استانداری قزوین و اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام به برگزاری مسابقه آزاد ملی طراحی بازار ایرانی - اسلامی شهر الوند در دو مرحله براساس آیین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهر سازی نموده است.