مزایده عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی (فروش املاک مسکونی،تجاری و تجاری مسکونی

آگهی مزایده عمومی فروش زمین جهت احداث چمن مصنوعی

آگهی مزایده عمومی (فروش املاک مسکونی، تجاری و تجاری مسکونی/فروش اتاق جاروب خیابانی و اتاق جدول شویی دو طرفه)

آگهی تجدید مزایده عمومی(ماشین آلات سبک، سنگین و ادوات/فروش املاک مسکونی، تجاری و تجاری مسکونی)

آگهی مزایده عمومی (ماشین آلات سبک، سنگین و ادوات/فروش املاک مسکونی، تجاری و تجاری مسکونی)

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمینهای مسکونی، تجاری، آموزشی و ساختمان مسکونی)

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمین مسکونی، تجاری، آموزشی و ساختمان مسکونی)

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمینهای شهرداری)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (واگذاری استخر و سونای مجموعه امام علی(ع))

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمین مسکونی و تجاری)