مناقصات و مزایدات

آگهی مزایده عمومی (ماشین آلات سبک، سنگین و ادوات/فروش املاک مسکونی، تجاری و تجاری مسکونی)

آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی(خرید و نصب کفپوش بازیگاههای شهر الوند و سالن معلولین، ممیزی املاک سطه شهر الوند به همراه تهیه نقشه GIS)

مناقصه و تجدید مناقصه عمومی(خرید و نصب کفپوش بازیگاههای سطح شهر ، خرید و نصب کفپوش سالن معلولین)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله شهر الوند)

آگهی مناقصه عمومی و تجدید مناقصه عمومی (کفپوش سالن معلولین و رفت و روب و جمع آوری زباله شهر الوند)

آگهی مناقصه عمومی(خرید و نصب کفپوش سالن معلولین)

تجدید مناقصه عمومی(واگذاری بهسازی و تعریض جاده کمال آباد)

آگهی تجدیدمناقصه عمومی(واگذاری بهسازی وتعریض جاده کمال آباد)