مناقصات و مزایدات

تجدید مناقصه عمومی(واگذاری بهسازی و تعریض جاده کمال آباد)

آگهی مزایده عمومی(فروش ضایعات مستعمل شامل:آهن آلات ،لاستیک و غیره)

تجدید مناقصه عمومی(روفت و روب و زباله ناحیه شهری نصرت آباد)

آگهی مناقصه عمومی (رفت و روب نصرت آباد)

آگهی مناقصه های عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمینهای مسکونی، تجاری، آموزشی و ساختمان مسکونی)

آگهی مناقصه عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمین مسکونی، تجاری، آموزشی و ساختمان مسکونی)