مناقصات و مزایدات

logo

آگهی مناقصه های عمومی (نوبت دوم)پروژه های عمرانی شهر الوند

Alvand1

آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت اول(زمینهای شهرداری)

فاکتور

آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم از مورخه 96/3/27به مدت 10روز واگذاری استخر و سونای مجموعه امام علی(ع) شهرداری الوند

اگهی تجدید مناقصه

آگهی تجدید مناقصه عمومی(جداسازی آب شرب از آب خام فضای سبز(فاز اول)

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمین مسکونی و تجاری)

آگهی تجدید مناقصه عمومی(زمینهای مسکونی و تجاری)

Alvand1

آگهی مزایده عمومی (زمین مسکونی)- نوبت اول

Alvand1

آگهی مناقصه عمومی جدولگذاری و ترمیم جداول و پیاده روسازی معابر (نوبت اول)