مناقصات و مزایدات

Alvand1

تجدید مناقصه عمومی(واگذاری بهسازی و تعریض جاده کمال آباد)

Alvand1

آگهی تجدیدمناقصه عمومی(واگذاری بهسازی وتعریض جاده کمال آباد)

alvand

تجدید مناقصه عمومی(واگذاری بهسازی و تعریض جاده کمال آباد)

alvand

آگهی مزایده عمومی(فروش ضایعات مستعمل شامل:آهن آلات ،لاستیک و غیره)

alvand

تجدید مناقصه عمومی(روفت و روب و زباله ناحیه شهری نصرت آباد)

آگهی مناقصه عمومی (رفت و روب نصرت آباد)

Alvand1

آگهی مناقصه های عمومی

Alvand1

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمینهای مسکونی، تجاری، آموزشی و ساختمان مسکونی)