مناقصات و مزایدات

Alvand1

مناقصه و تجدید مناقصه عمومی(خرید و نصب کفپوش بازیگاههای سطح شهر ، خرید و نصب کفپوش سالن معلولین)

Alvand1

آگهی تجدید مناقصه عمومی (واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله شهر الوند)

Alvand1

آگهی مناقصه عمومی و تجدید مناقصه عمومی (کفپوش سالن معلولین و رفت و روب و جمع آوری زباله شهر الوند)

Alvand1

آگهی مناقصه عمومی(خرید و نصب کفپوش سالن معلولین)

Alvand1

تجدید مناقصه عمومی(واگذاری بهسازی و تعریض جاده کمال آباد)

Alvand1

آگهی تجدیدمناقصه عمومی(واگذاری بهسازی وتعریض جاده کمال آباد)

alvand

تجدید مناقصه عمومی(واگذاری بهسازی و تعریض جاده کمال آباد)

alvand

آگهی مزایده عمومی(فروش ضایعات مستعمل شامل:آهن آلات ،لاستیک و غیره)