مناقصات و مزایدات

124 002

آگهی مناقصه عمومی

Alvand1

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمین مسکونی، تجاری، آموزشی و ساختمان مسکونی)

Alvand1

آگهی مناقصه عمومی- نوبت دوم (واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله شهرالوند)

logo

آگهی مناقصه های عمومی (نوبت دوم)پروژه های عمرانی شهر الوند

Alvand1

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمینهای شهرداری)

Alvand1

آگهی تجدید مناقصه عمومی (واگذاری استخر و سونای مجموعه امام علی(ع))

اگهی تجدید مناقصه

آگهی تجدید مناقصه عمومی(جداسازی آب شرب از آب خام فضای سبز(فاز اول)

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمین مسکونی و تجاری)