مناقصات و مزایدات

alvand

تجدید مناقصه عمومی(روفت و روب و زباله ناحیه شهری نصرت آباد)

آگهی مناقصه عمومی (رفت و روب نصرت آباد)

Alvand1

آگهی مناقصه های عمومی

Alvand1

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمینهای مسکونی، تجاری، آموزشی و ساختمان مسکونی)

124 002

آگهی مناقصه عمومی

Alvand1

آگهی تجدید مزایده عمومی (زمین مسکونی، تجاری، آموزشی و ساختمان مسکونی)

Alvand1

آگهی مناقصه عمومی- نوبت دوم (واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله شهرالوند)

logo

آگهی مناقصه های عمومی (نوبت دوم)پروژه های عمرانی شهر الوند