مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی (خرید و نصب کفپوش جهت ایمنی بازیگاههای سطح شهر)(بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری الوند)

آگهی مناقصه عمومی واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز را در 2 مجموعه مجزا (مجموعه الوند و مجموعه البرز )بمدت یکسال شمسی

آگهی تجدید مناقصه عمومی( اجاره ماشین آلات جهت کندن، بارگیری و حمل مخلوط / زیرسازی و جالیزکاری تکمیل پارک 20 هکتاری)

آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی(اجاره ماشین آلات، اجرای پروژه زیرسازی و GIS ممیزی املاک سطح شهر الوند)

آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی(خرید و نصب کفپوش بازیگاههای شهر الوند و سالن معلولین، ممیزی املاک سطه شهر الوند به همراه تهیه نقشه GIS)

مناقصه و تجدید مناقصه عمومی(خرید و نصب کفپوش بازیگاههای سطح شهر ، خرید و نصب کفپوش سالن معلولین)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله شهر الوند)

آگهی مناقصه عمومی و تجدید مناقصه عمومی (کفپوش سالن معلولین و رفت و روب و جمع آوری زباله شهر الوند)

آگهی مناقصه عمومی(خرید و نصب کفپوش سالن معلولین)

تجدید مناقصه عمومی(واگذاری بهسازی و تعریض جاده کمال آباد)