مناقصه عمومی

آگهی تجدیدمناقصه عمومی(واگذاری بهسازی وتعریض جاده کمال آباد)

تجدید مناقصه عمومی(واگذاری بهسازی و تعریض جاده کمال آباد)

تجدید مناقصه عمومی(روفت و روب و زباله ناحیه شهری نصرت آباد)

آگهی مناقصه عمومی (رفت و روب نصرت آباد)

آگهی مناقصه های عمومی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی- نوبت دوم (واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله شهرالوند)

آگهی مناقصه های عمومی (نوبت دوم)پروژه های عمرانی شهر الوند

آگهی تجدید مناقصه عمومی(جداسازی آب شرب از آب خام فضای سبز(فاز اول)

آگهی مناقصه عمومی جدولگذاری و ترمیم جداول و پیاده روسازی معابر (نوبت اول)