پروژه های سال 88

۱۳۹۰/۱۲/۱۰

نصب تابلو ترافیکی سطح شهر

۱۳۹۰/۱۲/۱۰

تهیه و نصب بیلبورد

۱۳۹۰/۱۲/۱۰

نصب آبنمای سنگی میدان انقلاب

۱۳۹۰/۱۲/۱۰

تهیه و نصب پلاکهای ده رقمی کدپستی

۱۳۹۰/۱۲/۱۰

رنگ آمیزی ، نقاشی و طراحی در دیوارهای شهر

۱۳۹۰/۱۲/۱۰

رنگ آمیزی جداول سطح شهر

۱۳۹۰/۱۲/۱۰

احداث زمین فوتبال و والیبال ساحلی

۱۳۹۰/۱۲/۱۰

تهیه مخازن زباله مکانیزه شهر

۱۳۹۰/۱۲/۱۰

احداث پارک محله ای شهید بهشتی

۱۳۹۰/۱۲/۱۰

احداث زمین چمن ورزشگاه امام علی (ع)