پروژه های سال 87

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

جدولگذاری و مرمت جداول

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

ترمیم ترانشه حفاری با آسفالت

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

ترمیم پیاده رو سازی سطح شهر با موزاییک

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

پیاده روسازی با سنگ فرش زیر سازی و جدولگذاری پارک نیاکان(فاز یک)

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

لکه گیری و ترمیم پیاده روها با آسفالت

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

احداث ساختمان پست برق

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

پیاده رو سازی با سنگ فرش و زیر سازی پارک نیاکان

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

اصلاح هندسی میادین سطح شهر

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

پوشش کانال های روباز

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

نصب لوازم ورزشی پارک ها