پروژه های سال 87

۱۳۹۰/۰۲/۲۶

ترمیم پیاده رو سازی سطح شهر با موزاییک و جالیز(فاز دوم)

۱۳۹۰/۰۲/۲۶

روکش آسفالت خیابان اصلی ورودی نصرت آباد

۱۳۹۰/۰۲/۲۶

اجرای زیر سازی بیس و روکش آسفالت

۱۳۹۰/۰۲/۲۶

ساخت سکوی المان میادین

۱۳۹۰/۰۲/۲۶

ترمیم ترانشه ها و لکه گیری معابر و پیاده رو سازی با آسفالت

۱۳۹۰/۰۲/۲۶

زیرسازی و جدولگذاری معابر نصرت آباد