پروژه های سال 90

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

ساختمان دارالقرآن

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

تکمیل اراضی غرب بلوارمعلم

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

بهسازی پارک لاله

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

محوطه سایت مسکن مهر

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

احداث پارک صلحا

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

اصلاح هندسی میدان جهاد

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

اصلاح هندسی بهسازی جاده بویین زهرا

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

ساختمان فرهنگی مذهبی امام خمینی

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

آسفالت گمرک

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

بهسازی کانال نصرت آباد