توافق نامه خدمات شهرداری

عنوان خدمت شناسه خدمت نحوه ارائه خدمت سامانه ملی مدیریت خدمات دولت دریافت خدمت بیانیه سطح توافق خدمت مسئول ارائه خدمت و شماره تماس
دیدار حضوری با شهردار 17062664000 غیر الکترونیکی غیر الکترونیکی لیلا کلهر

028-32222122

داخلی 114

ثبت نام هنرجویان ورزشی 14062657000 غیر الکترونیکی غیر الکترونیکی جهانبخش علی نسایی

028-32229672

اجاره سالن ورزشگاه یادگار امام (ره) 14062657000 غیر الکترونیکی غیر الکترونیکی جهانبخش علی نسایی

028-32229672

اجاره سالن ورزشگاه امام علی (ع) 14062657000 غیر الکترونیکی غیر الکترونیکی جهانبخش علی نسایی

028-32229672

درخواست آسفالت و لکه گیری معابر 10012649000 غیر الکترونیکی غیر الکترونیکی ابوالفضل خلیلی

028-32222122

داخلی 142

تاسیسات و زیباسازی 14062657000 غیر الکترونیکی غیر الکترونیکی یاسر پیری

028-32234566

سد معبر 10012661000 غیر الکترونیکی غیر الکترونیکی یاسر پیری

028-32234566

امور شهری 14062657000 غیر الکترونیکی غیر الکترونیکی یاسر پیری

028-32234566

فضای سبز 14062657102 غیر الکترونیکی غیر الکترونیکی یاسر پیری

028-32236223