پروژه های سال 87

۱۳۹۰/۱۱/۱۰
92.356 (2)

جدولگذاری و مرمت جداول

۱۳۹۰/۱۱/۱۰
985632 (2)

ترمیم ترانشه حفاری با آسفالت

۱۳۹۰/۱۱/۱۰
875236 (2)

ترمیم پیاده رو سازی سطح شهر با موزاییک

۱۳۹۰/۱۱/۱۰
85123 (2)

پیاده روسازی با سنگ فرش زیر سازی و جدولگذاری پارک نیاکان(فاز یک)

۱۳۹۰/۱۱/۱۰
1534 (1)

لکه گیری و ترمیم پیاده روها با آسفالت

۱۳۹۰/۱۱/۱۰
56678 (4)

احداث ساختمان پست برق

۱۳۹۰/۱۱/۱۰
76 (1)

پیاده رو سازی با سنگ فرش و زیر سازی پارک نیاکان

۱۳۹۰/۱۱/۱۰
987

اصلاح هندسی میادین سطح شهر

۱۳۹۰/۱۱/۱۰
5123 (1)

پوشش کانال های روباز

۱۳۹۰/۱۱/۱۰
3125 (3)

نصب لوازم ورزشی پارک ها